I. Предмет

1. Настоящите Общи условия регламентират условията за достъп до сайта https://mixtape5.com („сайта”), притежаван от ,БВЛ-67” ООД, и използването му („Общите условия”).  За да имате възможност да използвате сайта, следва да се запознаете с Общите условия и да ги спазвате.

2. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите Общи условия за ползване на сайта, както и че всяко негово активно действие и/ или  запазване на пасивно поведение, след като сайтът е зареден/ отворен, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите Общи условия за ползване на сайта.

3. Във връзка с предоставяните услуги обработваме лични данни на потребители – физически лица съгласно Политиката за защита на личните данни на ,,БВЛ-67” ООД („Политика за защита на личните данни“), с която можете да се запознаете на сайта. Политиката представлява неразделна част от Общите условия.

II. Дефиниции

4. За правилното тълкуване и прилагане на настоящите Общи условия, термините и изразите, които са дефинирани по-долу, ще имат следното значение:

,,БВЛ-67” ООД – представлява юридическо лице, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175163820, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1142, р-н Средец, ул. ,,Любен Каравелов” № 61, ет. 4, ап. 8, което управлява сайта https://mixtape5.com.

Уебсайт/ Сайт – представлява съвкупност от интернет страници с обща заглавна интернет страница, която се зарежда в браузър при изписване на електронния адрес https://mixtape5.com.

Браузър – представлява компютърна програма, даваща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни, посредством различни типове протоколи за пренос на данни.

Интернет страница – представлява част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.

Интерфейс – представлява комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.

Потребител – представлява физическо лице, на което ,,БВЛ-67” ООД предоставя услугите за потребители.

Електронна препратка – представлява връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи

Заведение ,,Микстейп”– представлява обектът, който се стопанисва от дружеството ,,БВЛ-67” ООД, намиращ се в гр. София, ул. ,,Ген Гурко” № 21.

Услуги за потребители – представляват безплатни услуги на информационното общество, които се предоставят на физически лица чрез сайта https://mixtape5.com.

III. Услуги, предоставяни на сайта

5. ,,БВЛ-67” ООД предоставя на потребителите на сайта следните онлайн услуги:

  • разглеждане на информацията и материалите, публикувани на сайта;

IV. Ползване на Услугите и съдържанието в сайта

6. ,,БВЛ-67” ООД се стреми да осигури непрекъснат достъп на потребителите до сайта и до предлаганите на него услуги, посочени по-горе. Въпреки това ,,БВЛ-67” ООД има право да прекратява, ограничава и забранява достъп до сайта на отделни потребители във всеки момент и без изрично уведомяване.

7. ,,БВЛ-67” ООД притежава правото да изменя, ограничава и премахва всякаква информация, публикувана на сайта, с която се нарушава законодателството на Република България и/ или тези Общи условия, по всяко време, без да дължи изрично уведомяване за това.

8. ,,БВЛ-67” ООД притежава правото да модифицира, редактира, изтрива, спира или преустановява, временно или постоянно, сайта и/ или информацията, материалите, продуктите и/ или услугите, налични чрез него.

9. Потребителите могат да информират ,,БВЛ-67” ООД при възникнал проблем с некоректна или непълна информация предоставена на сайта.

10. Достъпът до сайта може да бъде временно ограничен по всяко време поради профилактика и/ или технически неизправности, без да е необходимо предварително уведомяване на потребителите.

V. Лични данни

11. „БВЛ-67” ООД е администратор на лични данни и като такъв има право да събира и обработва лични данни на потребителите при спазване на изискванията на законодателството на Република България. Такива се събират единствено за маркетингови цели.

12. ,,БВЛ-67” ООД полага грижа за правилното използване и неразпространението на личните данни на своите потребители, които ще бъдат обработвани съобразно Политиките за защита на лични данни, приети от ,,БВЛ-67” ООД и представляващи неразделна част от настоящите Общи условия.

VI. Права и задължения на Потребителите

13. Потребителят има право да използва услугите по чл. 5 от настоящите Общи условия.

14. Потребителят има право да използва сайта, както и информацията и материалите, съдържащи се в него, само за позволени от закона цели, без да накърнява правата и да ограничава достъпа до този сайт на трета страна.

15. Потребителят има право да се обърне към ,,БВЛ-67” ООД във връзка с информация, дадена на сайта, както и във връзка с възникнали проблеми на следния имейл адрес: gigs@mixtape5.com

16. Потребителят е задължен да спазва тези Общи условия и законодателството на Република България при използването на сайта и услугите по чл. 5 от настоящите Общи условия.

VII. Съгласие за получаване на маркетингови съобщения

17. Чрез попълване на контактната форма на сайта или pop-up потребителят се съгласява да получава маркетингови съобщения. На посочените от него имейл и телефонен номер ще бъдат изпращани новини, оферти и покани за събития, организирани от ,,БВЛ-67” ООД.

VII. Препратки (хипервръзки)

18. В сайта се съдържат хипервръзки към Facebook и Instagram страницата на заведение ,,БВЛ-67”.

19. Препратки от трети страници към сайта са допустими, ако са извършени в подходящ контекст. При желание да се постави препратка на настоящия сайт от трета страна следва да бъде предварително отправено запитване.

VIII. Авторско и други права на интелектуална собственост

20. Всички публикувани на сайта снимки, видеа, статии, лога, марки, графични материали, дизайни, бази от данни и друго цифрово съдържание, визуализирано и достъпно на сайта, са обект на интелектуална собственост и се закрилят от Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и/ или Закона за промишления дизайн.

21. Копирането, извличането по друг начин, използването и/ или разпространението на обектите по горната точка без съгласието на носителя на право върху тях е забранено и представлява нарушение на действащото законодателство.

22. Потребителите могат да копират, прехвърлят и/ или използват съдържанието в сайта само за лични нетърговски цели и само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава.

Настоящите Общи условия са одобрени от управителите на ,,БВЛ-67” ООД  на 01.09.2022 г. и влизат в сила от 01.09.2022 г.

Кирил Андонов Чешмеджиев

Радослав Стоянов Мирчев